Naravne vrednote

Na ožjem vplivnem območju parka vetrnih elektrarn (do 100 m) ni nobenih naravnih vrednot (ne območij ali točk). Najbližja naravna vrednota je od parka oddaljena približno 130 m severno, in sicer hidrološka naravna vrednota državnega pomena – Raša. Ostale naravne vrednote so od parka oddaljene več kot 500 m. Tudi naravne vrednote – jame, ob upoštevanju javno dostopnih podatkov o koordinatah vhodov jam ter podatkov o dimenzijah jam, niso prisotne na vplivnem območju parka vetrnih elektrarn.

Park vetrnih elektrarn je umeščen v območje naravnih vrednot, in sicer v Karbonate ter Kras. Karbonati so območje karbonatnih kamnin z možnostjo pojavljanja podzemnih jam ali brezen, Kras pa območje krednih kamnin z nahajališči fosilnih rib. Ob gradnji na teh območjih obstaja možnost odkritja jame, brezna ali fosilov.

Naravne vrednote
Naravne vrednote (vir podlage: ARSO, 2012)