Kulturna dediščina

Park vetrnih elektrarn Senožeška brda ne bo bistveno vplival na kulturno dediščino. Enote kulturne dediščine se pojavljajo predvsem v ali ob poselitvenih območjih, arheološka najdišča pa se nahajajo tudi v gričevnatem delu obravnavanega območja. Za potrebe varstva arheološke dediščine že potekajo predhodne arheološke raziskave. Pri umeščanju stojišč vetrnih elektrarn v prostor in vodenju dostopnih cest in kablovodov bo vodilo izogibanje evidentiranim območjem in objektom kulturne dediščine.