Ekološko pomembna območja

Ob načrtovanju vetrnega parka Senožeška brda smo in bomo upoštevali ekološko pomembna območja ter v sodelovanju s strokovnjaki omejili vpliv stojišč na ta območja.

Deset lokacij vetrnih elektrarn je umeščenih v ekološko pomembno območje Vrhe na Vipavskem. Na ožjem vplivnem območju parka vetrnih elektrarn (do 100 m) ni drugih ekološko pomembnih območij.

Ekološko pomembno območje Vrhe na Vipavskem obsega razvodno hribovje med dolinama Močilnika in Raše ob jugovzhodnem robu Vipavske doline in je življenjski prostor ogroženih vrst živali. Območje je življenjski prostor ogroženih vrst hroščev (rogač, hrastov in bukov kozliček, močvirski krešič).

Ekološko pomembna območjaObmočje je življenjski prostor ogroženih vrst hroščev (foto Martin Žerdin)

Ekološko pomembna območja
Ekološko pomembna območja (vir podlage: CIRCA, 2013)