Študije in presoja vplivov na okolje

V postopku priprave državnega prostorskega načrta bomo upoštevali priporočila in zakonske zahteve za načrtovanje in obravnavo stojišč vetrnih elektrarn.

  • Ugotovili in ocenili bomo vplive na okolje ter oblikovali omilitvene ukrepe, v fazi izdelave študije stojišč bomo predvidoma, odvisno od odločbe Ministrstva za kmetijstvo in okolje, pripravili okoljsko poročilo za potrebe postopka celovite presoje vplivov na okolje in v fazi priprave samega načrta predvidoma poročilo o vplivih na okolje za potrebe postopka presoje vplivov na okolje.
  • Opravljamo monitoring ptic in sesalcev, vključno z netopirji.
  • Posebno pozornost bomo namenili ohranjanju kakovosti bivalnega okolja (predvsem v povezavi z oddaljenostjo in vidnostjo vetrnih elektrarn od naselij ter transporti v času gradnje), krajinskim značilnostim in ohranjanju poudarjenih gozdnih funkcij.
  • Upoštevali bomo ugotovitve predhodnih arheoloških raziskav in po potrebi stojišča umaknili iz najdišč arheoloških ostalin.
  • Uskladili bomo odmik vetrnih elektrarn od posameznih objektov v sodelovanju z upravljavci gospodarske javne infrastrukture.
  • Vzpostavili bomo dialog z lastnikom oz. upravljavcem in pristojnim nosilcem urejanja prostora glede posegov na območju nadzemnega pridobivalnega prostora na območju Laž.
  • Upoštevali bomo morebitne posebnosti v zvezi s posameznimi stojišči.
  • Opravili bomo meritve vetra in modelirali vetrni potencial, ki bo upoštevan pri opredelitvi stojišč.

V študije in pripravo projekta bomo vključevali tako nevladne organizacije, društva, različne strokovnjake, lokalno gospodarstvo in lokalne skupnosti ter druge zainteresirane javnosti, saj si želimo, da nastaja projekt umeščanja vetrnih elektrarn v prostor ob sodelovanju z vsemi, ki se jih projekt najbolj dotika. Park vetrnih elektrarn Senožeška brda se bo zato obravnaval v širokem prostorsko-okoljskem smislu, in sicer na način, da se zagotovi čim manjši vpliv na okolje ter čim večja družbena sprejemljivost posega.

Več informacij o vplivih na okolje najdete na strani Vpliv na okolje in prostor.