Sodelovanje

Park vetrnih elektrarn Senožeška brda se bo obravnaval v širokem prostorsko okoljskem smislu, in sicer na način, da se zagotovi čim manjši vpliv na okolje ter družbena sprejemljivost posega. Projekt bomo prilagajali ugotovitvam in študijam ter določili najsprejemljivejša stojišča in najustreznejši tip vetrnih elektrarn.

Časovno bodo vsi postopki predvidoma trajali do l. 2017, v tem času se bodo pripravljale tudi vse potrebne študije. V skladu s priporočili Aarhuške konvencije in Usmeritvami za pripravo procesnega vključevanja javnosti v postopek izdelave DPN bo v proces umeščanja in študije stojišč vetrnih elektrarn ustrezno vključena tudi zainteresirana javnost: skozi konference, delavnice, predstavitve na terenu – na občini ter med krajevnimi skupnostmi, postavljene info točke ipd. Pri pripravi dokumentacije in umeščanju v prostor nas namreč zanimajo predvsem mnenja lokalnih prebivalcev, občine in krajevnih skupnosti ter nevladnih organizacij.

O vseh dogodkih in aktivnostih na področju vključevanja javnosti bomo javnost sproti obveščali.