Potek projekta

Projekt je trenutno v fazi pobude državnega prostorskega načrta (DPN), katere namen je priprava prostorskih dokumentov v začetni fazi priprave in sprejema DPN za obravnavano prostorsko ureditev. Na podlagi oddane pobude so bile pridobljene smernice nosilcev urejanja prostora, ki jih nosilci projekta skupaj s pridobljenimi podatki in predlogi javnosti analiziramo. Na podlagi analize in ugotovitev z delavnic s prebivalci bodo izoblikovane usmeritve za nadaljnje načrtovanje. Koordinator DPN, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor bo pripravil osnutek sklepa o pripravi DPN. Sklep o pripravi DPN sprejme Vlada Republike Slovenije.

Shema: Potek projekta - faza 1

Pobuda za pripravo državnega prostorskega načrta (DPN)

Pobuda za državni prostorski načrt za Park vetrnih elektrarn Senožeška brda je bila pripravljena v začetku julija 2013. Direktorat za energijo je gradivo za pobudo proučil in jo podal Direktoratu za prostor. Ob ugotovitvi, da je pobuda ustrezna, je Direktorat za prostor 19. julija z vlogo zaprosil za pridobitev smernic za načrtovanje prostorskih ureditev vse državne nosilce urejanja prostora in občino Divača, kjer je predvidena prostorska ureditev. Rok za pridobivanje smernic je 19. avgust 2013, do 9. septembra pa je podaljšan rok za podajo predlogov, priporočil, usmeritev, mnenj in pobude javnosti. V času pridobivanja smernic bo pridobljena tudi odločba o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje.

V pobudi je zajeta gradnja parka vetrnih elektrarn s spremljajočimi prostorskimi ureditvami (dostopnimi cestami, povezovalnimi 20 kV kablovodi, razdelilno transformatorsko postajo (RTP) Dolenja vas in/ali RTP Senožeška brda, prenosnim 2x110 kV kablovodom in njegovo vključitvijo v RTP Divača. Namen pobude je priprava prostorskih dokumentov v začetni fazi priprave in sprejema državnega prostorskega načrta. V pobudi je analiziranih večje število možnih stojišč vetrnih elektrarn (73), opredeljenih pa 49 izvedljivih stojišč.

Pobuda je objavljena na spletnih straneh Občine Divača in Ministrstva za infrastrukturo in prostor.

Projekt je predviden na območju Senožeških brd, ki se razteza vzhodno in zahodno od avtoceste iz Ljubljane proti Primorski, na območju med Razdrtim in Senožečami v občini Divača
Projekt je predviden na območju Senožeških brd, ki se razteza vzhodno in zahodno od avtoceste iz Ljubljane proti Primorski, na območju med Razdrtim in Senožečami v občini Divača

Analiza smernic NUP, predlogov javnosti, sklic in izvedba prostorske konference
 
Sprejem sklepa o pripravi državnega prostorskega načrta
 
Izdelava študije variant (stojišč vetrnih elektrarn)

 

Izdelava osnutka DPN

 

Sprejem uredbe o državnem prostorskem načrtu

 

Izdaja gradbenega dovoljenja

Na podlagi določil DPN bo izdelan projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Sklenitev pogodb z izbranimi dobavitelji
 
Gradnja parka vetrnih elektrarn
 
Projekt izvedenih del, poizkusno obratovanje
 
Začetek rednega obratovanja