Smernice državnih nosilcev urejanja prostora k državnemu prostorskemu načrtu so večinoma podana.
29. Avgust 2013

Priporočila, usmeritve, mnenja in pobude javnosti še prihajajo -Izdelava nekaterih študij že stekla – Trud za uspeh vsaj ene podjetniške pobude za projekt čiste zelene energije v Sloveniji

Ljubljana, 29. avgusta 2013 – Potem ko so konec julija na občini Divača predstavili pobudo za izdelavo državnega prostorskega načrta za Park vetrnih elektrarn Senožeška brda in jo objavili na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor, so že pridobljene smernice državnih nosilcev urejanja prostora. Rok za podajo smernic državnih nosilcev urejanja prostora je potekel 19. avgusta. Rok za oddajo priporočil, usmeritev, mnenj in pobud javnosti pa se bo iztekel 9. septembra 2013. V podjetju Vepa pravijo, da se doslej prejeti odzivi v glavnem nanašajo na število stojišč, morebiten hrup, oddaljenost posameznega stojišča od naselij, morebiten vpliv na živali in zdravje ljudi, podobo krajine in na posege na področje Krasa.

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor je prejel smernice Občine Divača in njenih gospodarskih javnih služb, Geodetske uprave RS, Ministrstva za zdravje, Parka Škocjanske jame, Zavoda RS za varstvo narave, Ministrstva za infrastrukturo in prostor, Lovske družine, DARS-a, ELES-a, Ministrstva za kulturo, MORS-Direktorata za logistiko, Uprave RS za zaščito in reševanje ter vrste drugih ustanov in nosilcev urejanja prostora, kakor tudi posameznikov.

Vse do 9. septembra bo Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor sprejemal priporočila, usmeritve, mnenja in pobude javnosti, in jih nato skupaj s smernicami državnih nosilcev urejanja prostora analiziral. V tem času bo pridobljena tudi odločba o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje.

V projekt bodo, glede na potrebe posamezne faze projekta, vključeni tudi strokovnjaki iz različnih področij. Opazovanje ptic in netopirjev ter prehajanja velikih zveri na tem območju že poteka in bo trajalo približno 2 leti. Opazovanje ptic izvaja Nacionalni inštitut za biologijo, svoje mnenje pa je že podal tudi DOPPS. Območjem Natura 2000 so se pobudniki projekta v največji možni meri izognili že pri pripravi gradiva za pobudo DPN. »Na manjšem severnem delu parka, kjer predlagano območje državnega prostorskega načrta seže na območje Natura 2000 smo sicer predvideli nekaj stojišč. Vsa stojišča bomo umeščali glede na pridobljene podatke iz smernic in na rezultate študij, ki že potekajo oziroma bodo izdelane v nadaljnjih fazah priprave državnega prostorskega načrta. Stojišča morajo biti sprejemljiva tako z okoljskega kot z družbenega vidika. Stojišč, ki ne bodo zadoščala obema kriterijema, ne bo,« pojasnjuje Aleš Musić iz podjetja Vepa in dodaja, da se kot nosilci projekta in investitorji zavedajo, da bodo od vetrnega parka zagotovo morali imeti koristi tudi prebivalci tega območja in občina.

Postopek priprave državnega prostorskega načrta poteka v skladu z Zakonom o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor. Izdelane bodo vse potrebne strokovne podlage, okoljske preveritve in v največji možni meri upoštevana priporočila javnosti. Prav zaradi slednjega v jesenskih mesecih skupaj z Direktoratom za prostor, ki postopek vodi, načrtujejo predstavitev projekta krajevnim in agrarnim skupnostim na območju Senožeških brd. »Želimo si odprte in transparentne ter konstruktivne razprave o projektu, saj si prizadevamo, da ne bi prihajalo do zavajanja in ustrahovanja ljudi s sevanji in različnimi vidiki ogrožanja zdravja, s katerimi so v zadnjem mesecu nekateri posamezniki že poskušali strašiti prebivalce območja,« še dodaja Aleš Musić, ki si želi, da bi vsaj ena podjetniška pobuda za projekt čiste zelene energije v Sloveniji vendarle uspela. Postaviti želijo namreč sodobne vetrne elektrarne nove generacije, certificirane in preizkušene ter ustrezno testirane, ki so že postavljene tako v urbanih naseljih kot na manj poseljenih območjih drugod po Evropi in svetu. Tovrstne vetrne elektrarne stojijo na Dunaju, v Belgiji, na Škotskem, v Veliki Britaniji, Nemčiji, Grčiji in drugod, posegi v prostor pri postavitvah pa so, v primerjavi z drugimi vrstami elektrarn, neprimerno manjši.

V zadnjem mesecu so v EU odprli dva večja vetrna parka, enega ob izlivu reke Temze v Veliki Britaniji, drugega včeraj v Nemčiji.

»Ne želimo si zavajanj, tudi ne neresničnih in zavajujočih informacij, zato bomo prebivalce in ostale zainteresirane deležnike vključevali v čim večji možni meri, kot to nalaga Aarhuška konvencija in usmeritve za pripravo procesnega vključevanja javnosti v postopek priprave državnega prostorskega načrta, saj je projekt pomemben tako za občino in prebivalce kot tudi za Slovenijo,« še izpostavlja Aleš Musić. V ta namen je danes zaživela tudi spletna stran projekta, www.vepa.si, kjer so na voljo informacije o vetrni energiji in o Parku vetrnih elektrarn Senožeška brda. Na spletni strani bodo v nadaljevanju priprave državnega prostorskega načrta redno objavljene informacije o vseh fazah projekta.

Kaj sledi v nadaljevanju postopka umeščanja v prostor: V pobudi je predlaganih 49 možnih stojišč vetrnih elektrarn. Po študiji stojišč, ki sledi analizi smernic državnih nosilcev urejanja prostora in podanih priporočilih, usmeritvah, mnenjih in pobudah javnosti, bo izbranih do 40 najustreznejših. Moč posamezne vetrne elektrarne v parku bi bila do 3 MW, skupaj bi z močjo 120 MW letno proizvedle 280 GWh električne energije. To bi predstavljalo približno 2,2 % celotne proizvodnje električne energije v Sloveniji. Z uresničitvijo tega projekta bi Slovenija naredila nov korak k doseganju zavez iz nacionalnega akcijskega načrta za obnovljive vire energije članic EU, ki predvideva, da bi do leta 2020 postavili za 191 GWh vetrnih elektrarn in tako lahko zmanjšali emisije CO2 za 342 000 t. V predlogu NEP (Nacionalnega energetskega programa) je predvideno pridobivanje električne energije iz vetrnih elektrarn v moči do 295 MW do leta 2030, vetrni park Senožeška brda pa bi k tej številki prispeval dobrih 120 MW električne moči.

V kateri fazi je priprava državnega prostorskega načrta za park vetrnih elektrarn Senožeška brda je podrobneje razvidno iz obarvanega na priloženi shemi:

SHEMA POSTOPKA PRIPRAVE DPN

Dodatne informacije:
Aleš Musić, direktor, Vepa, d.o.o.
Mail: info@vepa.si
Telefon: 01 583 00 20
Spletna stran: www.vepa.si