Srečanje s krajani v Senožečah
07. November 2013

Včeraj je v dvorani krajevne skupnosti Senožeče potekalo prvo srečanje s krajani. Udeležilo se ga je nekaj več kot 60 krajanov. Naslednje srečanje bo potekalo 12. novembra v Gostilni pri Mlinu, Dolenja vas 5.

Včeraj je v dvorani krajevne skupnosti Senožeče potekalo prvo srečanje s krajani, ki ga je v sodelovanju z investitorjem, podjetjem Vepa, d.o.o., organiziralo Ministrstvo za infrastrukturo in prostor Direktorat za prostor, kot koordinator priprave državnega prostorskega načrta za Park vetrnih elektrarn Senožeška brda. Zanimale so jih informacije povezane z umestitvijo vetrnih elektrarn v prostor in njihovo oddaljenostjo od naselij, vplivom hrupa in infrazvoka na ljudi in živali ter v zvezi s pridobivanjem zemljišč in odškodninami.

Približno tretjina krajanov je žal srečanje zapustila še pred koncem uvodne predstavitve in tako zamudila priložnost za postavljanje vprašanj. Med predstavitvami strokovnjakov so se oglasili, da želijo biti tudi sami slišani. Krajani, ki so ostali v dvorani, so si lahko pobliže ogledali načrt projekta in na predstavnike investitorja, Direktorata za prostor, Direktorata za energijo ter strokovne sodelavce, v dobrih dveh urah, kolikor je še trajala razprava po predstavitvi, naslovili vrsto konstruktivnih vprašanj. Krajani so lahko izvedeli podrobnosti o postopku priprave državnega prostorskega načrta za Park vetrnih elektrarn Senožeška brda. Pobudniki in načrtovalci projekta so spregovorili tudi o spremembah, ki so jih investitor in projektanti že upoštevali na podlagi smernic nosilcev urejanja prostora in mnenj javnosti. Podali so tudi informacije o vetrni energiji in načrtovanem vetrnem parku ter značilnostih sodobnih generacij vetrnih elektrarn. Vprašanja krajanov so se v glavnem nanašala na vplive vetrnih elektrarn na ljudi, živali in okolje, hrup in infrazvok, število stojišč, izrazili pa so tudi bojazen pred razlastitvijo zemljišč za potrebe postavitve vetrnih elektrarn.

Za predvideno območje državnega prostorskega načrta že potekajo nekatere študije, kot je monitoring ptic in netopirjev ter študija migracijskih koridorjev za velike zveri, v nadaljevanju bodo izdelane še analize posegov na kmetijska zemljišča, preveritev vplivov na kulturno dediščino, preveritve odmika vetrnih elektrarn od naselij in vplivov na okolje in zdravje ljudi ter meritve vetra na posameznih predvidenih stojiščih. Hkrati bodo izdelane strokovne podlage v zvezi z nizkofrekvenčnim hrupom, ki ga je na včerajšnji predstavitvi krajanom natačno predstavil tudi fizik in svetovalec za okoljske teme, mag. Radovan Tavzes. »Obstajajo tri vrste hrupa vetrnih elektrarn, normalno slišen hrup, nizko frekvenčni hrup in infrazvočni hrup. Običajen hrup, kot je hrup, ki nastaja pri premiku elise mimo stebra vetrnice, se zmanjšuje z razdaljo. Nizkofrekvenčni hrup, kot je udarjanje turbinskega krila ob sloje nestabilnega zraka, se širi na desni in na levi strani pod kotom 45o v smeri vetra. Infrazvočni hrup pa je tisti, ki ga ušesa slišijo, možgani pa ne zaznajo in nastaja običajno ob stebru vetrne elektrarne zaradi udarjanja elise ob turbulentni tok zraka. Monitoring tega hrupa se izvaja zunaj stavb in v varovanih prostorih,« je pojasnil Tavzes.

Aleš Musić, predstavnik podjetja Vepa, je po srečanju dejal: »Naša želja ni, da bi se krajani čutili izključene pri odločanju o projektu. Želimo jim predstaviti strokovne podlage, hkrati pa tudi prisluhniti njihovim izkušnjam z že obstoječo vetrnico. Le tako bomo lahko v nadaljnjih fazah stojišča vetrnih elektrarn ustrezno prilagodili, da se bomo izognili morebitnim negativnim vplivom na ljudi in živali ter okolje.«Izrazil je tudi upanje, da se bodo prihodnjih dveh srečanj udeležili tudi tisti prebivalci, ki so včerajšnje srečanje zapustili ter tako omogočili nadaljevanje konstruktivne diskusije o projektu, saj verjame, da imajo tudi oni relevantna vprašanja in predloge.

Predstavnica Direktorata za prostor je povedala, da bodo pri oblikovanju državnega prostorskega načrta za PVE Senožeška brda sledili zakonsko predpisanim postopkom umeščanja v prostor, ob tem pa bodo v sodelovanju z investitorjem izvedli še dodatne oblike vključevanja javnosti . »Izdelana je bila analiza smernic, pridobljena odločba o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje, nekje konec leta 2013 je predvidena izvedba prostorske konference in sprejem sklepa o pričetku izdelave državnega prostorskega načrta, temu pa bo sledila izdelava študije variant. Krajani bodo imeli možnost podati svoje pripombe še v fazi seznanitve s študijo variant in seznanitve osnutka načrta«.

Prihodnji teden bosta na območju, kjer so načrtovane vetrne elektrarne, potekali še dve srečanji. Srečanje s krajani Dolenje vasi in Potoč bo v torek, 12. novembra 2013, potekalo v Gostilni pri Mlinu v Dolenji vasi. Podrobne informacije o srečanjih pa so objavljene tudi na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor, www.vepa.si, spletni strani in na spletni strani Občine Divača.

Foto utrinki s srečanja